Všeobecné obchodní podmínky

Skupiny H&B Holding ČR a SR

Platný pro všechny společnosti skupiny H&B Holding ČR a SR:

 • H&B Group s.r.o.
 • H&B s.r.o.
 • LOCKSYSTEMS s.r.o.
 • H&B Slovakia s.r.o.

 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) řeší a rozhoduje za všechny členy skupiny H&B Holding ČR a SR společnost H&B Group s. r. o., IČO: 26341085, DIČ: CZ26341085, se sídlem: Žatecká 138/8, 301 00 Plzeň, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14066 (dále jen „prodávajícího“), platné od 10. 2. 2022.

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a maloobchodním zákazníkem (koncovým spotřebitelem) nebo velkoobchodním zákazníkem (dále jen „kupujícími“) i dodatků k nim a platí i pro kupní smlouvy vzniklé poskytnutím požadovaného plnění prodávajícím na základě přijaté objednávky kupujícího.

1.2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji (dodávkách zboží a služeb) ze sortimentu společnosti H&B Group s. r. o. zákazníkovi. Kupujícím může být podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, i konečný spotřebitel.

1.3. Sortiment zboží prodávajícího lze pořídit v jeho provozovnách a také v internetových e-shopech pro velkoobchod a maloobchod (hbgroup.cz, www.klicovecentrum.cz).

1.4. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti H&B Group s. r. o. (hbgroup.cz, www.klicovecentrum.cz).

1.5. Prodávající si vyhrazuje právo měnit, upravovat či doplňovat znění těchto VOP dle potřeby, bez souhlasu zákazníka, zejména v maloobchodním prodeji.

1.6. Veškeré vztahy mezi společností H&B Group s. r. o. a zákazníkem, které nejsou těmito VOP upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

1.7. Projevem souhlasu kupujícího vzniká kupní smlouva. Za projev souhlasu se považuje ústní, telefonické, písemné nebo elektronické sdělení přijetí nabídky prodávajícího, v případě e-shopu pak vložení zboží do košíku a odeslání objednávky.

1.8. Přijetím ústního, telefonického, písemného, elektronického požadavku či objednávky (vč. objednávky v e-shopu) prodávajícím se rozumí akceptace těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany kupujícího.

1.9. Pro účely případné či nezbytné obchodní korespondence mezi stranami je přípustná elektronická forma komunikace.

1.10. Prodávající přijímá objednávky ze strany kupujícího následujícími způsoby: 

 • prostřednictvím e-shopu, 
 • prostřednictvím e-mailu, 
 • prostřednictvím elektronické komunikace EDI, 
 • osobně v provozovně prodávajícího. 

Telefonické objednávky nejsou přípustné z důvodu minimalizace chyb a zajištění vysokého standardu při uspokojování objednávek. Případné jiné způsoby objednávání jsou předmětem individuální dohody u konkrétního obchodního případu mezi kupujícím a prodávajícím, přičemž prodávající rozhoduje o tom, zda navržený způsob objednávání bude akceptovat nebo nikoliv. V případě individuální dohody (sjednání jiného způsobu objednávky, než jsou standardní způsoby uvedené výše) bere kupující na vědomí, že prodávající nenese zodpovědnost za přesnou specifikaci objednávky a kupující je povinen za dodané zboží zaplatit. 

2. E-shopy a uživatelský účet v e-shopu

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Pro maloobchodní zákazníky je určen e-shop klicovecentrum.cz, který zobrazuje sortiment pro maloobchodní prodej. Přihlášení i neregistrovaní uživatelé mají zobrazené standardní maloobchodní ceny a maloobchodní slevové akce.

2.3. Pro velkoobchodní zákazníky je určen e-shop hbgroup.cz, který zobrazuje sortiment pro velkoobchodní odběratele. Přihlášení uživatelé s nastavenými obchodními podmínkami mají zobrazené ceny dle svých individuálních obchodních podmínek (viz kapt. 6 těchto VOP) a velkoobchodní slevové akce.

2.4. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců od uskutečnění poslední transakce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Nákup v e-shopu

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě požadavku kupujícího na dodání zboží do zahraničí budou náklady na dodání kalkulovány individuálně a kupující bude o jejich výši informován. Zboží bude odesláno pouze po potvrzení kupujícím, že uvedené náklady akceptuje.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží kupující vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4. Všeobecné dodací podmínky

4.1. Pokud není výslovně sjednáno nebo kupujícím požadováno přepravní dispozicí jinak, je místem dodání/určení/odběru zboží provozovna prodávajícího, viz přehled provozoven uvedených na webu prodávajícího (hbgroup.cz, www.klicovecentrum.cz). Přepravu smluveného zboží do místa dodání/určení, v případě přesunu zboží z jedné pobočky na jinou, zajišťuje prodávající, a to silničním motorovým vozidlem. V takovém případě kupující akceptuje prodloužení dodací lhůty o dobu nezbytnou k tomuto přesunu zboží dle logistických možností prodávajícího.

4.2. Pro zasílání smluveného zboží na místo dodání/určení dle požadavku kupujícího, doručení probíhá standardně externí přepravní službou, se kterou je prodávající ve smluvním vztahu. Tito přepravci se mohou měnit v závislosti na dohodě s prodávajícím.

4.3. Případné jiné způsoby dodání zboží prodávajícím na místo dodání/určení kupujícího mohou být předmětem individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

4.4. Při osobním vyzvednutí zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu je kupující informován telefonicky, SMS nebo e-mailem, že je zboží připraveno na zvoleném odběrném místě k vyzvednutí. Kupující je povinen zboží vyzvednout nejpozději do 14 kalendářních dní od obdržení výzvy. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat. V případě, že bylo nevyzvednuté zboží již zaplaceno, platba bude vrácena kupujícímu zpět na jeho účet.

4.5. Prodávající je povinen smluvené zboží zabalit tak, aby obal vyhovoval povaze zboží a způsobu přepravy, a opatřit pro přepravu způsobem obvyklým u tohoto zboží.

4.6. Prodávající je povinen předat kupujícímu spolu se smluveným zbožím všechny průvodní doklady nutné k jeho převzetí a k řádnému užívání smluveného zboží způsobem odpovídajícím jeho charakteru a účelu.

4.7. Při maloobchodním prodeji koncovému spotřebiteli musí dodávka zboží obsahovat:

 • smluvené zboží,
 • pokud ke zboží náleží či zboží obsahuje – originální obal, návod k obsluze / uživatelský manuál v českém jazyce,
 • pokladní doklad (paragon) nebo fakturu, případně také stvrzenku o bezhotovostní (elektronické) úhradě kartou.

4.8. Při velkoobchodním prodeji zákazníkovi musí každá dodávka smluveného zboží obsahovat smluvené zboží (příp. vč. návodů k obsluze, uživatelských manuálů v českém jazyce, obalů nebo odkazu k jejich stažení v elektronické podobě, dle dohody kupujícího s prodávajícím), dodací list a fakturu, přičemž dodací list musí obsahovat:

 • popis zboží a jeho množství,
 • datum předání a převzetí zboží,
 • podpis oprávněné osoby, která zboží předala jménem prodávajícího,
 • podpis oprávněné osoby, která zboží převzala jménem kupujícího.

4.9. V případě, že prodávající obdrží od kupujícího více objednávek, není prodávající povinen evidované objednávky slučovat. Kupující bere na vědomí, že každá odeslaná objednávka může být vyřízena samostatně, tedy jako samostatná dodávka se samostatně účtovanými náklady na dopravu, samostatným dodacím listem a samostatným platebním dokladem. O případném sloučení více přijatých objednávek do jedné rozhoduje prodávající.

4.10. Objednávky jsou vyřizované postupně na základě data a času přijetí objednávky, v rámci provozních možností pobočky. Prodávající si vyhrazuje právo na přiměřený čas pro zpracování objednávky.

4.11. V případě nákupu (objednávky) na provozovně bere kupující na vědomí, že objednávky s více než 10 položkami nemusí být, vzhledem k časové náročnosti, prodávajícím vyřízeny obratem a prodávající může kupujícího vyzvat k pozdějšímu vyzvednutí zpracované objednávky. Prodávající proto doporučuje kupujícímu zasílat objednávky s více než 10 položkami zboží v předstihu minimálně jednoho dne.

4.12. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit konkrétní dny, časy a lhůty, do kdy nejpozději je nutné, aby kupující doručil objednávku tak, aby bylo možné zboží odeslat v rámci nejbližšího doručování externím přepravcem nebo pravidelného rozvozu prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že v případě pozdějšího zaslání objednávky (resp. přijetí objednávky prodávajícím) bude zboží odesláno až při následujícím pravidelném doručování externím přepravcem nebo pravidelném rozvozu prodávajícího.

5. Cena a platební podmínky: maloobchodní prodej koncovému spotřebiteli

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího,
 • v hotovosti nebo bezhotovostně na dobírku kurýrovi přepravní služby,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému Platební brána ČSOB (pouze při nákupu v maloobchodním e-shopu klicovecentrum.cz)

5.2. Dohodnutá kupní cena smluveného zboží je pevná (a to v případě jak standardního, tak výprodejového nebo akčního sortimentu).

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat kupujícímu náklady vzniklé při činnostech nezbytných pro vyřízení požadavku nebo objednávky kupujícího. Do těchto činností patří například odborná konzultace, technická podpora, obhlídka nebo zaměření v místě plánované montáže. O případné nutnosti uhradit tyto činnosti je kupující prodávajícím předem informován včetně uvedení odhadované výše daných nákladů.

5.4. V případě požadované dopravy (zásilková služba, kurýr, pošta atd.) do místa dodání/určení mimo provozovny prodávajícího je kupující povinen společně s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Úhrada jiných nákladů kupujícím souvisejících s dodáním smluveného zboží, jako např. pojištění, musí být výslovně písemně s kupujícím sjednána, a to na jeho náklady.

5.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.7. V případě zakázkové výroby, úpravy zboží na zakázku nebo objednávky na zakázku (objednávky zboží, které není součástí standardního skladového sortimentu) je prodávající oprávněn požadovat zaplacení zálohy nebo celé kupní ceny předem. Při nákupu v e-shopu je prodávající rovněž oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.9. Standardním dokladem o provedené platbě je pokladní doklad (paragon), tj. zjednodušený daňový doklad dle § 30 zák. o DPH, předpis 235/2004 Sb.

5.10. Faktura s fakturačními údaji zákazníka při nákupu zboží a služeb v hodnotě 10 000 Kč bez DPH a vyšší se vystavuje pouze na vyžádání kupujícího. V takovém případě faktura (daňový doklad) musí obsahovat:

 • číslo faktury
 • pokud existuje: číslo objednávky kupujícího, (popř. odkaz na číslo nabídky prodávajícího)
 • IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 • bankovní spojení prodávajícího,
 • ostatní náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. v aktuálně platném znění.

Faktura musí být předána (popř. dle dohody zaslána) kupujícímu v jednom vyhotovení na adresu jeho sídla nebo elektronicky ve formátu PDF. Takto vystavená faktura splňuje veškeré zákonem definované náležitosti, jak obsahově podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění, tak formální, které definuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění.

6. Cena a platební podmínky: velkoobchodní prodej zákazníkovi

6.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího,
 • v hotovosti nebo bezhotovostně na dobírku kurýrovi přepravní služby nebo
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

6.2. Dohodnutá kupní cena smluveného zboží je pevná.

6.3. Při dosažení určitého obratu vzniká kupujícímu možnost získání speciálních obchodních podmínek dle tabulky níže. Uvedené možnosti jsou nenárokové – nastavení individuálních obchodních podmínek konkrétního zákazníka je vždy předmětem obchodního jednání mezi kupujícím a prodávajícím.

Velkoobchodní odběr Možnost
Jednorázový nákup
min. 5 000 Kč bez DPH

Registrace odběratele – odběry na fakturu

Roční obrat
méně než 20 000 Kč bez DPH

Standardní velkoobchodní ceník nebo

„Rozšířený ceník s plošnou slevou“ – jednotná sleva na celý odebíraný sortiment

Roční obrat
min. 20 000 Kč bez DPH

Standardní velkoobchodní ceník nebo

„Rozšířený ceník s plošnou slevou“ – jednotná sleva na celý odebíraný sortiment nebo

„Typový rozšířený ceník“ – ceník s nastavenými slevami pro různé skupiny sortimentu

Roční obrat
min. 50 000 Kč bez DPH

Standardní velkoobchodní ceník nebo

„Rozšířený ceník s plošnou slevou“ – jednotná sleva na celý odebíraný sortiment nebo

„Typový rozšířený ceník“ – ceník s nastavenými slevami pro různé skupiny sortimentu nebo

„Individuální ceník“ – individuální cenové podmínky s možností vyšších úrovní slev

6.4. Zachování nastavených obchodních podmínek je podmíněno splněním uvedeného minimálního obratu pro příslušnou možnost.

6.5. V případě požadované dopravy (zásilková služba, kurýr, pošta atd.) do místa dodání/určení mimo provozovny prodávajícího bude dohodnutá kupní cena smluveného zboží navýšena o cenu balení a přepravného ke kupujícímu (dále jen další náklady). Úhrada jiných nákladů kupujícím souvisejících s dodáním smluveného zboží, jako např. pojištění, musí být výslovně písemně s kupujícím sjednána, a to na jeho náklady.

6.6. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat kupujícímu náklady vzniklé při činnostech nezbytných pro vyřízení požadavku nebo objednávky kupujícího. Do těchto činností patří například odborná konzultace, technická podpora, identifikace produktů v případě, že zaslaná objednávka neobsahuje jednoznačné označení objednávaných produktů. O případné nutnosti uhradit tyto činnosti je kupující prodávajícím předem informován včetně uvedení odhadované výše daných nákladů. Kupující bere na vědomí, že v případě zaslané objednávky bez jasné identifikace produktu či přesného požadavku kupujícího (zejména bez předchozí konzultace s prodávajícím), může prodávající automaticky zahájit výše popsané činnosti za účelem poskytnout kupujícímu vysoký standard vyřízení objednávky. V takovém případě má kupující povinnost uhradit tyto náklady, nedohodne-li se s prodávajícím jinak. 

6.7. Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu zboží a případných dalších nákladů na základě jeho faktury – daňového dokladu (dále jen faktura), která musí obsahovat:

 • číslo faktury
 • pokud existuje: číslo objednávky kupujícího, (popř. odkaz na číslo nabídky prodávajícího)
 • IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 • bankovní spojení prodávajícího,
 • ostatní náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. v aktuálně platném znění.

Faktura musí být předána (popř. dle dohody zaslána) kupujícímu v jednom vyhotovení na adresu jeho sídla nebo elektronicky ve formátu PDF. Takto vystavená faktura splňuje veškeré zákonem definované náležitosti, jak obsahově podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění, tak formální, které definuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění.

6.8. Faktura může obsahovat další cenové údaje, zejména fakturuje-li prodávající vedle sjednané kupní ceny zboží další náklady, které nebyly předem sjednány s kupujícím a které nejsou obsaženy ani v jeho objednávce, anebo v nabídce prodávajícího.

6.9. Prodávající je oprávněn fakturovat dohodnutou kupní cenu smluveného zboží při osobním předání zboží kupujícímu, v případě zaslání zboží externím dopravcem po předání zboží dopravci.

6.10. Lhůta splatnosti každé faktury je 14 kalendářních dnů od jejího vystavení prodávajícím, s výjimkou případů, kdy uzavřená obchodní smlouva nebo individuální obchodní podmínky registrovaného odběratele stanovují jinou lhůtu splatnosti.

6.11. V případě zakázkové výroby nebo úpravy zboží na zakázku je prodávající oprávněn požadovat zaplacení zálohy nebo celé kupní ceny předem. Při nákupu v e-shopu je prodávající rovněž oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6.12. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7. Dodání zboží a nabytí vlastnického práva: maloobchodní prodej koncovému spotřebiteli

7.1. K převodu vlastnického práva ke smluvenému zboží dochází zaplacením kupní ceny a k přechodu nebezpečí jeho ztráty, poškození a zničení dochází převzetím smluveného zboží kupujícím.

7.2. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího v době, kdy předmět plnění převezme od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat s předmětem plnění, a kupující poruší smlouvu tím, že předmět plnění nepřevezme.

7.3. V případě doručování smluveného zboží externím přepravcem, zásilkovou službou nebo kurýrem je kupující povinen ihned po převzetí zásilky zkontrolovat neporušenost obalu, zboží vybalit, odzkoušet jeho funkčnost atd. a bez prodlení nahlásit přepravci jeho případné poškození nebo zničení. Na pozdější reklamace kupujícího k prodávajícímu nebude brán zřetel a zboží se stranami považuje za řádně doručené v bezvadném stavu. Totéž platí i v případě odběru nebo doručování smluveného zboží na dobírku, kdy k převodu vlastnického práva dochází okamžikem zaplacení částky za zboží dodávajícímu subjektu (externí přepravce, zásilková služba, kurýr).

8. Dodání zboží a nabytí vlastnického práva: velkoobchodní prodej zákazníkovi

8.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu smluvené zboží do místa dodání/určení (dané pobočky) v termínech dohodnutých s kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající si vyhrazuje právo dodávku zboží pozdržet v případě, že bude existovat jakýkoli splatný závazek kupujícího vůči prodávajícímu s prodlením delším než 15 kalendářních dnů po lhůtě splatnosti. V takovém případě se postup prodávajícího nepovažuje za prodlení s dodávkou zboží do doby zaplacení dlužné pohledávky kupujícího.

8.2. K převodu vlastnického práva ke smluvenému zboží dochází až zaplacením kupní ceny a k přechodu nebezpečí jeho ztráty, poškození a zničení dochází okamžikem převzetí smluveného zboží kupujícím. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího v době, kdy předmět plnění převezme od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat s předmětem plnění, a kupující poruší smlouvu tím, že předmět plnění nepřevezme.

9. Výměna a vracení zboží

9.1. Kupujícímu nevzniká nárok na vrácení nebo výměnu zakoupeného zboží – toto neplatí pro uznané reklamace řešené vrácením nebo výměnou vadného zboží a pro zboží zakoupené v e-shopu při odstoupení od kupní smlouvy ve 14denní zákonné lhůtě.

9.2. Pokud má kupující, při maloobchodním prodeji, zájem o vrácení zakoupeného zboží, může mu být prodávajícím nabídnuta možnost vrácení zboží výměnou za jiné zboží stejné nebo vyšší hodnoty, s doplacením případného rozdílu kupujícím. V případě výměny zboží kupujícímu v nižší hodnotě, než je vracené zboží, rozdíl hodnoty se kupujícímu prodávajícím nevrací. Tento způsob lze uplatnit pouze do 7 dnů od zakoupení zboží.

9.3. Pokud má kupující, při velkoobchodním prodeji, zájem o odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího s vrácením peněz, je tato možnost dostupná výhradně pro registrované velkoobchodní odběratele, na základě jejich individuálních obchodních podmínek. Ke všem takto vystaveným dobropisům za vracené zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši 10 % z ceny zboží. Při výměně zboží za jiné se manipulační poplatek neúčtuje.

9.4. O možnosti výměny nebo vrácení zboží rozhoduje vždy prodávající na základě povahy a stavu vraceného zboží a sortimentu dané provozovny.

9.5. K výměně nebo vrácení zboží lze přijmout pouze zboží které nebylo objednáno, vyrobeno nebo upraveno na zakázku, nepoužité, nepoškozené, v původním stavu a kompletní vč. všech součástí, příslušenství a originálních obalů.

10. Odstoupení od smlouvy při nákupu v e-shopu

10.1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

10.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Odstoupit od kupní smlouvy tak není možné mimo jiné při nákupu vyrobených klíčů (s na zakázku vyřezanou kombinací zubů nebo důlků), cylindrických vložek s vyrobenými klíči navíc, cylindrických vložek a zámků s libovolnou servisní úpravou (sjednocení na jeden klíč apod.), naprogramovaných autoklíčů a dálkových ovladačů a dalšího zboží, které bylo na základě objednávky kupujícího upraveno. Odstoupit od kupní smlouvy nelze také v případě softwaru, pokud byla aktivována licence.

10.3. Zboží může být vráceno pouze za podmínky, že není použité, poškozené a musí být vráceno pouze kompletní, tedy se všemi součástmi, s veškerým příslušenstvím a prodejním obalem včetně případné výplně. Jestliže není zboží vráceno v prodejním obalu, vyhrazuje si prodávající právo účtovat náklady vynaložené na vrácení do původního stavu. Software lze vrátit pouze v případě, že nebyla aktivována jeho licence, na původním médiu a v originálním obalu, pokud byl dodán na fyzickém médiu. Veškerá programovatelná zařízení musejí být vrácena v továrním nastavení a bez uživatelsky naprogramovaných kódů (platí např. pro všechny typy přístupových systémů a jejich komponent, jako jsou klávesnice, trezory s programovatelnými zámky, kódové zámky apod.)

10.4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@hbgroup.cz.

10.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 10.1. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

10.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou (např. poštovní) cestou.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 10.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

10.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

11. Záruční lhůta

11.1 Záruční lhůta při maloobchodním prodeji zboží koncovému spotřebiteli činí 24 měsíců od data zakoupení. Kupující – koncový spotřebitel tak může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 i méně měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

11.2. Záruční lhůta při velkoobchodním prodeji zboží zákazníkovi činí 12 měsíců od data zakoupení, a to z důvodu, že se jedná o velkoobchodní prodej a prodávající není schopen ovlivnit dobu, po kterou je odebrané zboží ve vlastnictví kupujícího (v tomto případě velkoobchodního zákazníka) do chvíle, než je prodáno koncovému spotřebiteli. Jedná se zejména o produkty obsahující elektroniku, elektronické součásti či elektrické zdroje (vč. baterií).

11.3. Na zboží zakoupené v e-shopu se vztahuje stejná záruční lhůta (tedy standardně 24 měsíců pro maloobchodní prodej a 12 měsíců pro velkoobchodní prodej), jako na zboží zakoupené jinými prostředky.

11.4. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

11.5. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců (v případě maloobchodního prodeje), resp. 12 měsíců (v případě velkoobchodního prodeje) od první koupě původního zboží. Výměnou se tedy jedná pouze o pokračování běžící původní lhůty pro uplatnění práv z vadného zboží.

11.6. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, míru a úroveň předepsané údržby a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

12. Reklamace

12.1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s reklamačním řádem a těmito VOP. Záležitosti těmito VOP a reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Reklamační řád je dostupný na webových stránkách prodávajícího

12.2. Objednávkou, koupí smluveného zboží od prodávajícího dle čl. 1 těchto VOP, se rozumí akceptace výše uvedených reklamačních řádů prodávajícího a kupující se považuje za srozuměného. Na výslovnou žádost kupujícího prodávající předá reklamační řád v tištěné podobě. Výše uvedené reklamační řády jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

12.3. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla neodbornou instalací, nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, neodborným zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, nedodržováním podmínek pro provoz stanovených v návodu k používání a poškození vzniklé přiměřeným opotřebením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (živelné pohromy apod.)

12.4. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

12.5. Na zboží zakoupené v e-shopu se vztahuje stejná záruka a stejné reklamační podmínky, jako na zboží zakoupené jinými prostředky. V případě, že kupující objeví na zboží zakoupeném v e-shopu vadu, kontaktuje prodávajícího písemně s uvedením typu výrobku, čísla prodejního dokladu a popisu závady. Za tímto účelem může využít Formulář pro uplatnění reklamace dostupný na stránkách e-shopu. Prodávající kupujícího do dvou dnů informuje o dalším postupu. Práva z vadného plnění u zboží zakoupeného v e-shopu může kupující uplatnit také u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

12.6. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

12.7. Pokud kupující zasílá zboží, na něž uplatňuje reklamaci, prostřednictvím přepravní společnosti, zodpovídá za řádné zabalení zboží do původního obalu nebo jiného vyhovujícího přepravního obalu. Za případné poškození zboží během přepravy nenese prodávající odpovědnost. V případě uznané reklamace hradí náklady na dopravu zboží zaslaného k reklamaci prodávající, v případě zamítnuté reklamace kupující.

12.8. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

12.9. Prodávající je povinen o přijetí nebo nepřijetí reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení – Reklamační protokol, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení (telefonicky nebo e-mailem).

12.10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě, že je zapotřebí oprávněně reklamované zboží k odstranění vady výrobcem zaslat do zahraničí, kupující bere na vědomí, že lhůta se prodlužuje na 60 dní (tato doba se může změnit v důsledku vnějších okolností – uzavírka hranic, problémy na straně kurýra apod.) Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdit.

12.11. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit.

13. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

13.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním smluveného zboží nebo jeho části, má kupující právo účtovat prodávajícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny smluveného zboží, jehož se prodlení týká, pokud se stany nedohodnou jinak. Nárok na náhradu škody způsobené kupujícímu porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, tím není dotčen, přičemž se smluvní pokuta na náhradu škody nezapočítává.

13.2. Dostane-li se kupující do prodlení s placením faktury, je prodávající oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.3. Smluvní pokuta je v obou případech omezena do výše 5 % z celkové ceny zboží.

14. Nakládání s pohledávkami

14.1. Pohledávky vzniklé z kupní smlouvy není kupující oprávněn zastavit nebo postoupit na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Zastaví-li kupující pohledávku bez takového souhlasu prodávajícího, je prodávající oprávněn mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10% nominální hodnoty zastavené pohledávky. Postoupení nebo zastavení pohledávky bez takového souhlasu prodávajícího je neplatné.

14.2. Podmínkou platnosti započtení vzájemných pohledávek prodávajícího a kupujícího je jejich předchozí písemná dohoda o započtení.

15. Podstatné porušení smlouvy

15.1. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím prodávajícího ve smyslu §1977 zák. č. 89/2012 Sb. od ní odstoupit je:

 • prodlení kupujícího se zaplacením ceny smluveného zboží nebo jeho části delší než 5 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak,
 • prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 5 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak,
 • prodlení kupujícího se zaplacením jakéhokoli jiného peněžitého závazku vůči prodávajícímu nebo jeho části, pokud se strany nedohodnou jinak,
 • nezaplacení zálohy na kupní cenu nebo její části do 7 kalendářních dnů od vystavení zálohové faktury, pokud se strany nedohodnou jinak,
 • insolvenční řízení zahájené vůči kupujícímu.

15.2. Za okolnosti znemožňující řádné a včasné plnění smlouvy a vylučující odpovědnost smluvních stran se považují přírodní pohromy, požár, výbuch, válečné události a stávky. Kupující i prodávající na sebe nepřebírají nebezpečí zásadní změny okolností a nevylučují využití §1765 a §1766 občanského zákoníku.

16. Obaly

16.1. Ve smyslu těchto VOP přechází na kupujícího s dodaným zbožím i vlastnická práva k průmyslovým obalům.

16.2. Kupující se zavazuje, že ve smyslu ustanovení § 12 odstavec 1 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, zajistí využití odpadů z obalů tak, aby odpady z obalů uvedených prodávajícím na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k tomuto zákonu. O splnění této povinnosti je na základě vyzvání prodávajícího povinen prodávajícího informovat doručením zvláštního prohlášení.

17. Rozhodné právo

17.1. Veškeré právní vztahy ze smluv, které se řídí těmito VOP nebo s těmito smlouvami souvisejí, se řídí hmotným právem České republiky, konkrétně Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

17.2. Ujednáním VOP v platném znění se řídí smluvní vztah pro celou dobu jeho trvání, případně i po jeho ukončení, a to až do úplného vypořádání všech práv a nároků z něho plynoucích.

17.3. Pokud by byla ujednání ve Smlouvě odchylná od VOP, mají ujednání uvedená ve Smlouvě přednost. S výjimkou, kdy tyto VOP požadují písemnou listinnou formu, lze veškerou komunikaci mezi Poskytovatelem a Uživatelem uskutečňovat ve formě písemných elektronických zpráv (e-mail, SMS apod.) doručovaných na elektronickou adresu uvedenou druhou stranou.

17.4. Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká zániku nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

18. Řešení sporů

18.1. Všechny spory vznikající ze smluv, které se řídí těmito VOP a v souvislosti s nimi, z jejich porušení, ukončení platnosti nebo z jejich neplatnosti, budou rozhodovány a řešeny s konečnou platností prostřednictvím právního zastoupení společnosti H&B Group s. r. o., IČO: 26341085.

19. Obchodní tajemství

19.1. Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se společností prodávajícího a dále všechny údaje jako obchodní tajemství výslovně označené, smlouva a skutečnosti v ní obsažené, včetně informací, které si v rámci jednání obě smluvní strany v souvislosti s jejím uzavřením poskytly, jsou předmětem obchodního tajemství a jejich zpřístupnění třetím osobám je možné pouze s výslovným písemným souhlasem druhé smluvní strany.

20. Jednání smluvních stran a forma právních úkonů

20.1. Smluvní strany jsou oprávněny jednat v případě, že se jedná o:

 • fyzickou osobu buď osobně, nebo zmocněncem na základě písemné plné moci,
 • právnickou osobu statutárním orgánem, zaměstnancem oprávněným jednat v rozsahu svého zákonného zmocnění nebo zmocněncem na základě písemné plné moci; je-li statutárním orgánem právnické osoby jiná právnická osoba, je tato oprávněna jednat pouze svým statutárním orgánem nebo zmocněncem na základě plné moci.

20.2. Právní úkony jsou činěny zásadně písemně, přičemž za písemnou formu se pro účely těchto VOP, není-li v nich výslovně stanoveno jinak, považuje také emailová komunikace.

20.3. Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné strany je účinné dnem jejich doručení druhé smluvní straně nebo domněnkou dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

21. Ochrana osobních údajů a zásady používání souborů cookies

21.1. Ochrana vašich osobních údajů, v případě registrace v e-shopech hbgroup.cz, www.klicovecentrum.cz je pro nás důležitá. A protože spravujeme velké množství informací a problematika ochrany osobních údajů je rozsáhlá připravili jsme pro Vás samostatné informační memorandum s podrobnostmi ochrany a nakládání s vašimi osobními údaji. Informační memorandum je dostupné na těchto odkazech:

21.2. Pro provoz webových stránek a našich služeb musíme užívat tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují váš prohlížeč a nahrávají vaše uživatelské aktivity, jakmile vstoupíte na naše webové stránky. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace na webu. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti stránek hbgroup.cz, www.klicovecentrum.cz a parametrů provozu. Cookies o vás neposkytují žádné konkrétní osobní údaje.

21.3. Další informace o souborech Cookies naleznete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

21.4. Webové stránky hbgroup.cz, www.klicovecentrum.cz automaticky identifikují vaši IP adresu. IP adresa je číslo automaticky přidělené vašemu počítači po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek www.hbgroup.cz, www.klicovecentrum.cz, počet návštěv webových služeb, pořadí návštěv, přístupový bod atd.

22. Autorská a osobnostní práva

22.1. Webové stránky hbgroup.cz, www.klicovecentrum.cz a jejich jednotlivé prvky (zejména zdrojový kód, vzhled webů či obsah webových stránek) podléhají jakožto autorská díla ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), což tímto berete na vědomí.

22.2. Veškerý obsah stránek hbgroup.cz, www.klicovecentrum.cz jakožto autorského díla je buď ve výhradním vlastnictví společnosti H&B Group s. r. o. anebo je společnost H&B Group s. r. o. držitelem licence poskytnuté na tento obsah třetí stranou, a proto nejste oprávněni jakékoliv prvky webů kopírovat, šířit, či si je jinak přivlastňovat v rozporu s autorským zákonem. Internetové stránky jste oprávněni užívat pouze a jen pro svojí osobní potřebu a k účelu v souladu s těmito VOP.

22.3. Jste vždy povinni respektovat zejména při nakládání s předměty duševního vlastnictví jako např. texty, audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly osobnostní a autorská práva třetích osob. V případě, že tato pravidla porušíte, nesete za to odpovědnost sami.

23. Změna VOP

23.1. Kupující se před učiněním objednávky seznámil s těmito VOP, všechny jejich ustanovení považuje za srozumitelné, byly mu dostatečně vysvětleny a neodchylují se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Strany tímto výslovně vylučují využití § 1799 a/nebo § 1800 občanského zákoníku.

23.2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, zejména v oblasti velkoobchodního prodeje. Tato změna bude kupujícímu oznámena písemně (včetně přípustné e-mailové komunikace) na jeho kontaktní adresu, přičemž za jeho kontaktní adresu se považuje jeho sídlo či místo podnikání, jakož i sídlo jakékoli jeho provozovny, resp. e-mailová adresa.

23.3. Kupující je oprávněn změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od počátku platnosti změny VOP s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne doručení výpovědi prodávajícímu, nebylo-li v kupní smlouvě výslovně dojednáno jinak.

24. Platnost VOP

24.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 10. 2. 2022.